Vilka som byggt webbplatsen

Vi är 21 elever på Vanstaskolan i Ösmo som tillsammans med vår lärare Matilda vill visa vad vi gör och lär oss i skolan. Syftet med webbplatsen är förutom att visa upp vårt skolarbete framförallt att lära oss mer om webben genom att vi själva genom klassbloggen är en del av den.

Vilka som byggt webbplatsen
Vi som byggt den här webbplatsen är jag, Matilda Johansson och mina 21 elever i 2A på Vanstaskolan. Jag som lärare är administratör och skriver inläggen men tanken är att eleverna ska bli medhjälpare och hjälpa mig med innehåll på bloggen genom att de kommenterar våra arbeten, skriver egna inlägg och bidrar med bilder (foto, film och illustrationer) allt eftersom.

Jag har arbetat i skolan i 19år och arbetar gärna ämnesövergripande och tematiskt. I min undervisning försöker jag använda digitala hjälpmedel som datorer, ipads, smartboard och dokumentkamera.

Genom att vi ”bloggar” får vi en naturlig mottagare till det vi gör. Genom arbetet med bloggen är eleverna också medaktörer och producenter på internet.

Webbplatsen syfte och mottagare
Genom vår blogg hoppas jag att alla intresserade, inte minst klassens föräldrar och vänner ska få en möjlighet att vara delaktiga i elevernas arbete i skolan. Jag hoppas att bloggen ska bli en plattform för kommunikation med föräldrarna. Det känns extra viktigt i och med att det i klassen finns många elever med mångkulturell bakgrund och som inte har svenska som modersmål. Vidare hoppas jag attt arbetet ska öka elevernas läs-och skrivintresse samt att vi ska få tillgång till att använda modern teknik i skolarbetet. Genom webbplatsen och arbetet med webbstjärnan får vi på ett naturligt sätt lär oss mer om internet och webbpublicering. Jag hoppas också att det vi gör kan inspirera andra klasser, lärare och skolor och därmed bidra till skolutveckling.

Varför bloggar vi i skolan?
I Lgr 11 står det att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Lgr 11, s.14) Det står också att skolan ska arbeta med internet som en del i undervisningen. Därför behöver jag som lärare tillsammans med mina elever arbeta aktivt med internet för att de ska förstå vad internet är och vilka spelregler som råder där. Genom att blogga får vi den möjligheten och att föra diskussioner kring internet blir en naturlig del av undervisningen.

Den pedagogiska kopplingen
I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står det att eleverna ska utveckla sin förmåga att
-formulera sig i tal och skrift,
-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
-söka information ifrån olika källor och värdera dessa (Lgr 11, s222-223)

Centralt innehåll för ämnet svenska är
-Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer.
Genom bloggen kommer elevernas arbeten att få en mottagare så att deras arbeten känns viktiga. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande.

Skolarbetet följer våra styrdokument, skollagen och kursplanerna. Framförallt kommer elevarbetena på bloggen att visa det centrala innehållet i de olika ämnena.

Upphovsrätt
Vi använder främst bilder som vi själva fotograferat, filmat eller illustrerat. När vi använder bilder från nätet hämtar vi dem ifrån sidor där vi har upphovsmannens tillåtelse och hänvisar till källan.